Information Office of Opolskie Region in Brussels, Rue de la Science 41 (1st floor), 1000 Brussels
Komisja Europejska/ European Comission
 

Rola: Wspiera ogólne interesy UE, przedkładając wnioski ustawodawcze, egzekwując prawo oraz realizując politykę i wykonując budżet UE.
Członkowie: Zespół (tzw. kolegium) komisarzy, po jednym z każdego kraju UE
Przewodniczący: Jean-Claude Juncker
Rok ustanowienia: 1958
Siedziba: Bruksela (Belgia) 

Komisja jest politycznie niezależnym organem wykonawczym UE. Jako jedyna jest odpowiedzialna za opracowywanie wniosków dotyczących nowych aktów prawa unijnego. Ponadto wdraża decyzje Parlamentu Europejskiego i Rady UE. Jej zadaniem jest reprezentowanie i ochrona wspólnych interesów całej Unii Europejskiej. Komisja przygotowuje wnioski dotyczące nowych aktów prawa europejskiego, które następnie przedkłada do zatwierdzenia Parlamentowi i Radzie.

Komisja ponosi odpowiedzialność polityczną przed Parlamentem, który ma prawo odwołania całej Komisji poprzez przyjęcie wotum nieufności, uczestniczy także we wszystkich sesjach Parlamentu, gdzie jej zadaniem jest wyjaśnianie i uzasadnianie swoich działań.

Komisja funkcjonuje w oparciu o zasady systemu gabinetowego, a 27 komisarzy odpowiada randze ministra w rządach poszczególnych państw. Na każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przypada jeden komisarz. Terminu „Komisja” używa się w dwóch znaczeniach. Po pierwsze termin ten oznacza zespół 25 osób – po jednej osobie z każdego kraju – powołanych do kierowania tą instytucją i podejmowania decyzji. W drugim znaczeniu "Komisja" to sama instytucja i cały jej personel.

Nowa Komisja jest powoływana co pięć lat, w ciągu sześciu miesięcy od daty wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Komisja Europejska pełni cztery podstawowe funkcje:

  1. Przedkłada Parlamentowi i Radzie do zatwierdzenia wnioski legislacyjne,
  2. Zarządza i wdraża unijne polityki oraz budżet UE,
  3. Egzekwuje stosowanie prawa europejskiego – wspólnie z Trybunałem Sprawiedliwości,
  4. Reprezentuje Unię Europejską na arenie międzynarodowej, na przykład negocjując umowy między UE a innymi

 
Bądź na bieżąco! Oficjalna strona Komisji Europejskiej https://ec.europa.eu/

Unia Europejska
Parlament Europejski
Rada Unii Europejskiej
Komitet Regionów

Open Dayspolish run Invest in OpolskieDPP#CohesionAlliancecentraleuropeInterreg Europakomitet
Wykonanie PRESTO