Information Office of Opolskie Region in Brussels, Rue de la Science 41 (1st floor), 1000 Brussels
Aktualności
E- edukacja (31 maja 2005)
Plan działań dotyczący e-edukacji ma na celu prezentowanie sposobów i środków implementacji inicjatywy kształcenia droga elektroniczną. E-edukacja to użycie technologii multimedialnych oraz Internetu w celu poprawy jakości kształcenia poprzez zwiększanie dostępu do zasobów i usług oraz umożliwianie wymian i współpracy na odległość

Cztery obszary interwencji programu:

 1. Promowanie alfabetyzmu cyfrowego
 2. Europejskie wirtualne campusy
 3. Akcje przekrojowe
 4. Łączenie i współpraca szkół bliźniaczych

Promowanie alfabetyzmu cyfrowego dotyczy zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ITC) w szkole oraz, szerzej, w kontekście kształcenia przez całe życie, w szczególności z myślą o tych placówkach i osobach, które ze względu na położenie geograficzne, sytuację socjalną lub specjalne potrzeby nie mają łatwego dostępu do tych technologii. Celem tych działań jest zidentyfikowanie dobrych przykładów oraz osiągnięcie efektu synergii poprzez powiązanie wielu działań na szczeblu krajowym i europejskim, które są adresowane do tych grup odbiorców.

Alfabetyzm cyfrowy jest jedną z podstawowych umiejętności potrzebnych by aktywnie uczestniczyć w społeczeństwie informacyjnym oraz nowej kulturze medialnej.

 • Koncentruje się na nabywaniu umiejętności i zdolności związanych z nowymi technologiami coraz częściej niezbędnych w codziennym życiu.
 • Wiąże się również z mediami i kompetencjami społecznymi, mającymi wspólne cele takie jak aktywne obywatelstwo i odpowiedzialne korzystanie z ITC.
Projekty powinny koncentrować się na identyfikacji i rozpowszechnianiu dobrej praktyki w promowaniu alfabetyzmu cyfrowego. Propozycje projektów powinny obejmować zarówno sprawy praktyczne, jak i koncepcyjne, od zrozumienia czym jest alfabetyzm cyfrowy do określenia akcji naprawczych skierowanych do specyficznych grup docelowych. Propozycje powinny być zbudowane na podstawie odpowiednich istniejących projektów i doświadczeń wspieranych przez Komisję, Państwa Członkowskie, władze regionalne i lokalne oraz organizacje prywatne lub publiczne. Szczególna uwaga będzie zwracana na skalę rezultatów projektów.

Priorytety to identyfikacja i rozpowszechnianie akcji promujących alfabetyzm cyfrowy:

 • Poprzez udostępnianie online i offline zasobów informacji cyfrowej tym, którzy nie mają łatwego dostępu do ICT, na przykład regionalnym lub lokalnym inicjatywom dla młodych lub ludzi w podeszłym wieku
 • Koncentrowanie się na różnych podejściach dydaktycznych, różnych stylach kształcenia i podejściach motywacyjnych i angażujących w kontekście uczenia się przez całe życie
 • Wychodzenie naprzeciw potrzebom specyficznych grup docelowych, na przykład użytkowników ze specjalnymi potrzebami, imigrantów, hospitalizowanych dzieci, mniejszości etnicznych itp.

Wspólnota sfinansuje maksymalnie 80% kosztów kwalifikowanych. Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 300 000 euro.

Uprawnieni do uczestnictwa:
organizacje prywatne i publiczne, w których interesie leży kształcenie drogą elektroniczną, mające wiedzę i europejskie doświadczenie w tym zakresie.

Ubiegający się o dofinansowanie powinni pochodzić z:

 • 25 Państw Członkowskich UE
 • krajów EEA: Islandii, Lichtensteinu i Norwegii.
 • Bułgaria
Termin składania wniosków: 4 lipca 2005.
Open DaysInvest in OpolskieDPP#CohesionAlliancecentraleuropeInterreg Europakomitet
Wykonanie PRESTO