Information Office of Opolskie Region in Brussels, Rue de la Science 41 (1st floor), 1000 Brussels
Aktualności
Europejski Tydzień Regionów i Miast 2019 (14 października 2019)

Województwo Opolskie wzięło udział w Europejskim Tygodniu Regionów i Miast 2019 organizowanym w dniach 7-10 października w Brukseli. W panelu pt. "Regions for greener environment. EU funds fighting global climate change." dobre praktyki i doświadczenia regionu opolskiego związane z wykorzystaniem środków unijnych w ochronie środowiska i działaniami na rzecz poprawy jakości powietrza przedstawiła P. Katarzyna Oszańca.

 

Od ponad 10 lat opracowywane są i wdrażane na poziomie regionalnym programy ochrony powietrza. W województwie opolskim pomimo prowadzenia wielu działań na rzecz poprawy jakości powietrza, najistotniejszym problemem nadal pozostają: w sezonie letnim – zbyt wysokie stężenia ozonu troposferycznego, a w sezonie zimowym – ponadnormatywne stężenia pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu.

Spośród krajów Unii Europejskiej skala przekroczeń normy jakości powietrza w Polsce w odniesieniu do benzo(a)pirenu jest największa. Przekroczenia występują we wszystkich województwach, przy czym najwyższe stężenia tego zanieczyszczenia odnotowano w południowej i centralnej Polsce.

W 2017 r. podczas opracowywania aktualnego programu ochrony powietrza uwzględniono wnioski z realizacji poprzednich programów. Za przyczynę niewystarczającej skuteczności realizacji programu uznano brak systemu zarządzania tj. odpowiednich narzędzi oraz kompetencji w samorządach lokalnych. Także z raportu NIK wynika, że zasadniczym problemem w funkcjonowaniu systemu stanowi sposób wdrażania rozwiązań mających na celu poprawę jakości powietrza.

Główne przyczyny złej jakości powietrza to:

 1. Brak systemu zarządzania;
 2. Niska świadomość społeczna skali problemu;
 3. Brak środków finansowych na realizację działań naprawczych;
 4. Niewystarczająca współpraca;
 5. Brak dokładnej inwentaryzacji;
 6. Rzadka sieć stacji pomiarowych.

Województwo Opolskie złożyło wniosek w naborze 2018 do Programu LIFE – Podprogramu działań na rzecz środowiska – Zarządzanie i informacja w środowisku. Głównym zamierzeniem projektu jest przygotowanie administracji województwa opolskiego, zaangażowanej w realizację zadań wyznaczonych w programie do efektywnej i zgodnej z założeniami realizacji działań naprawczych oraz zaangażowanie mieszkańców województwa opolskiego do realizacji programu.

Podczas realizacji projektu opracowany zostanie m.in.:

 1. Model zarządzania programem środowiskowym;
 2. Regionalny system diagnozowania jakości powietrza;
 3. System informatyczny do monitorowania, raportowania i aktualizacji programu;
 4. Program studiów podyplomowych;
 5. Platforma wymiany informacji;
 6. Pakiet materiałów informacyjnych i edukacyjnych;
 7. Baza danych o źródłach niskiej emisji.
 
Wytworzony model zarządzania programem środowiskowym ocenia się jako przydatny nie tylko dla programu ochrony powietrza, ale także dla realizacji innych planów i programów środowiskowych, których realizacja powinna być skoordynowana w skali regionu czy kraju. Z tego powodu przewiduje się przeniesienie rozwiązań organizacyjnych i koncepcyjnych wytworzonych w projekcie do realizacji innych polityk środowiskowych realizowanych w województwie opolskim, takich jak np. wojewódzki plan gospodarki odpadami, plan adaptacji do zmian klimatu czy plan gospodarki o obiegu zamkniętym.

 
 


 

Invest in OpolskieDPP#CohesionAlliancecentraleuropeInterreg Europakomitet
Wykonanie PRESTO